Klantenservice

Bestellingen

Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen wordt deze gelijk door ons verwerkt. Bestellingen die wij maandag t/m vrijdag voor 15:00 uur binnen hebben zullen in de meeste gevallen dezelfde dag verzonden worden (mits artikelen voorradig zijn). De zending wordt verstuurd via DHL Parcel en ontvangt u de volgende werkdag (bezorging maandag t/m zaterdag), Bestellingen op zaterdag worden op maandag verwerkt.

Doordat RIVON Shop bestaat uit een fysieke winkel en een webshop kan het zijn dat een artikel is uitverkocht ondanks dat het op voorraad staat op de webshop. Wanneer één of meerdere artikelen uit uw bestelling niet op voorraad zijn nemen we gelijk contact met u op. 

Bereikbaarheid

Wij zijn altijd bereikbaar per e-mail info@rivonshop.nl en tijdens openingstijden telefonisch op nummer (033)2470633. Natuurlijk kunt u ook altijd langskomen in onze winkel op de Brink 26 in Nijkerk.

geopend maandag t/m vrijdag 9:00-18:00 uur en zaterdag 9:00-16:00 uur

Retourneren

Bij Rivonshop.nl kunt u 14 dagen na ontvangst een artikel retourneren. De kosten voor het terugzenden betaald u zelf. De artikelen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele ongeopende verpakking. De artikelen mogen niet gebruikt en gedragen zijn. Kleding passen is toegestaan.

Om het retourzenden extra makkelijk te maken kunt u bij ons gefrankeerd retourlabel aanvragen voor slechts 5 euro. U plakt dit label op de zending en levert hem daarna in bij een DHL Sercicepoint bij u in de buurt. De kosten van 5 euro worden met de retourgestuurde artikelen verrekend. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw retourzending via een andere vervoerder te versturen, u betaalt de verzendkosten dan bij het verzenden van uw pakket.

U kunt de artikelen ook in de winkel retourneren.

stappenplan retourneren:

1. stuur een e-mail naar info@rivonshop.nl

2. Geef in de e-mail de volgende gegevens aan:

     a. uw ordernummer

     b. welke artikelen u wilt retourneren

     c. de redenen waarom u het wenst te retourneren.

     d. geef aan of u de artikelen naar de winkel wilt terugzenden of in de winkel wilt retourneren.

     e. wanneer u de artikelen wilt terugzenden, geef dan aan of u voor 5 euro een retouretiket wilt ontvangen. (standaard krijgt u deze er niet bij)

3. u ontvangt van ons een e-mail met het retouradres en verdere instructies hoe u de artikelen retour kunt sturen. Wacht dus met het retour sturen totdat u een reactie heeft ontvangen. U krijgt binnen 1 werkdag reactie.

4. Nadat u reactie heeft gekregen betreffende uw retour, kunt u de zending binnen 5 werkdagen retoursturen.

5. U ontvangt uiterlijk binnen 30 dagen na afhandeling van de retour het aankoopbedrag terug.

 

Algemene Voorwaarden RIVON Shop
RIVON Shop is onderdeel van de v.o.f. RIVON Nijkerk
RIVON Shop
Brink 26
3861VB Nijkerk
Telefoonnummer: 033 2470633
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 9:00-18:00 uur
Zaterdag 9:00-16:00 uur
Zondag gesloten
E-mailadres: info@rivonshop.nl
KvK-nummer: 08054687
Btw-identificatienummer: NL-803780072B01

Versie geldig vanaf 01-01-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rivonshop.nl . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Rivonshop.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Rivonshop.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Rivonshop.nl erkend.
1.4 Rivonshop.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Rivonshop.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Rivonshop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Rivonshop.nl zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het transport van de producten plaatsvinden voor rekening en risico van afnemer, ook indien de vervoerder heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
2.6 Rivonshop.nl is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigingen van de producten bij verzending door de vervoerder.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 6 of 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Rivonshop.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Rivonshop.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Rivonshop.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Rivonshop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rivonshop.nl. Rivonshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Rivonshop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Rivonshop.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Rivonshop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Rivonshop.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Rivonshop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Rivonshop.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Rivonshop.nl gegrond worden bevonden, zal Rivonshop.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Rivonshop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Rivonshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Rivonshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Rivonshop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Rivonshop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Rivonshop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren /of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Rivonshop.nl/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Rivonshop.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Rivonshop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Rivonshop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Rivonshop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Rivonshop.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Rivonshop.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Rivonshop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Rivonshop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Rivonshop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Rivonshop.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Rivonshop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rivonshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Rivonshop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Rivonshop.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Rivonshop.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Rivonshop.nl zolang de afnemer de vorderingen van Rivonshop.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Rivonshop.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Rivonshop.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Rivonshop.nl of een door Rivonshop.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Rivonshop.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Rivonshop.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Intellectuele eigendom
13.1 Rivonshop.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele eigendomwet- en regelgeving.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Rivonshop.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Rivonshop.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2024 RIVON SHOP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel